Regulamin

pobierz regulamin w wersji PDF

REGULAMIN
usług Serwisu Internetowego karnety.wierchomla.com.pl
prowadzonego przez RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem karnety.wierchomla.com.pl prowadzony jest przez Usługodawcę: RESORT T12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 123-129-88-04, REGON 361593859, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wierchomla Mała 21, 33-350 Piwniczna Zdrój, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@wierchomla.com.pl, tel.: 18 414 32 62.
  2. Serwis Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego karnety.wierchomla.com.pl, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego karnety.wierchomla.com.pl, zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym karnety.wierchomla.com.pl przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
  6. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego karnety.wierchomla.com.pl oferowana jest możliwość nabycia usług korzystania z obiektów i urządzeń stacji narciarskiej Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla w Ośrodkach narciarskich Usługodawcy.
 2. DEFINICJE
  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający zawarcie Umowy na świadczenie usług;
  2. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Użytkownik - osoba korzystająca z treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
  4. Regulamin - niniejszy regulamin, którego akceptacja następuje w trakcie procesu rejestracji Indywidualnego Konta oraz w trakcie procesu logowania do Indywidualnego Konta;
  5. Serwis Internetowy - strona www prowadzona w sieci Internet, umożliwiająca zawieranie Umowy na świadczenie usług, działająca pod adresem karnety.wierchomla.com.pl , prowadzona przez Usługodawcę;
  6. Usługodawca - RESORT T12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 123-129-88-04, REGON 361593859, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wierchomla Mała 21, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wierchomla Mała 21, 33-350 Piwniczna Zdrój, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@wierchomla.com.pl, tel.: 18 414 32 62;
  7. Ośrodki narciarskie - obiekty i urządzenia stacji narciarskiej Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, mieszczące się w Wierchomli Małej 21 oraz w Szczawniku 62a;
  8. Karnet - znak legitymacyjny, w postaci karty magnetycznej, potwierdzający uprawnienie Usługobiorcy do odbioru świadczenia od Usługodawcy;
  9. Sezon narciarski - okres zimowy od 1 grudnia danego roku kalendarzowego do 15 kwietnia następnego roku kalendarzowego, w którym przy wystąpieniu odpowiednich warunków atmosferycznych, zapewniających bezpieczeństwo korzystania z Ośrodków narciarskich, możliwy jest odbiór świadczenia od Usługodawcy (możliwość skorzystania przez Usługobiorcę z obiektów i urządzeń stacji narciarskiej);
  10. Umowa na świadczenie usług - umowa na świadczenie usług korzystania z obiektów i urządzeń stacji narciarskiej Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla wskazanych w treści Serwisu Internetowego, zawarta na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
  11. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi elektronicznej pod dokonaniu rejestracji Indywidualnego Konta, a także będąca stroną Umowy na świadczenie usług;
  12. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), wykonywana poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; w szczególności usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
  13. Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy na świadczenie usług;
  14. Indywidualne Konto - wyodrębnione miejsce w zasobach Serwisu Internetowego, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zarejestrowaniu oraz po skutecznym zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na możliwości zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą Umowy na świadczenie usług w Ośrodkach narciarskich.
  2. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Usługodawca ma prawo zamieszczać w Serwisie Internetowym treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie usług elektronicznych, określonych w niniejszym Regulaminie, jest nieodpłatne.
  2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów w formacie HTML5,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej opcji obsługi HTTP Cookies oraz Javascript,
   5. zalecana rozdzielczość ekranowa dla aplikacji 800x600 lub wyższa.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG
  1. Informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji Indywidualnego Konta w Serwisie Internetowym. Rejestracja Indywidualnego Konta jest warunkiem zawarcia Umowy na świadczenie usług.
  3. Rejestracja indywidualnego Konta w Serwisie Internetowym wymaga podania w formularzu rejestracyjnym następujących informacji:
   1. loginu Użytkownika,
   2. hasła wskazanego przez Użytkownika,
   3. adresu e-mail Użytkownika.
  4. Dokonanie rejestracji Indywidualnego Konta w Serwisie Internetowym zostanie potwierdzone w postaci wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail wskazany w trakcie procesu rejestracji. Wiadomość, o której mowa wyżej, zawiera link aktywacyjny, którego uruchomienie powoduje aktywację Indywidualnego Konta.
  5. Rejestracja Indywidualnego Konta w Serwisie Internetowym jest wymagana przed zawarciem pierwszej Umowy na świadczenie usług.
  6. W trakcie procesu rejestracji Indywidualnego Konta następuje akceptacja Regulaminu.
  7. Indywidualne Konto w Serwisie Internetowym jest usuwane na wniosek Użytkownika Serwisu Internetowego.
  8. Usługobiorca składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy na świadczenie usług.
  9. Usługobiorcy składają Zamówienie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia, udostępnionego w Serwisie Internetowym.
  10. Złożenie Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się do Indywidualnego Konta w Serwisie Internetowym.
  11. Złożenie Zamówienia wymaga wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza zamówień, w tym:
   1. dokonania wyboru kategorii usługi świadczonej przez Usługodawcę: karnety czasowe, karnety wielodniowe lub oferty specjalne. Zasady oraz terminy skorzystania z poszczególnych usług zostały przedstawione w opisie umieszczonym w Serwisie Internetowym,
   2. wskazania zamawianej ilości usług z danej kategorii w aktywnym polu Formularza zamówienia,
   3. dodania wybranej usługi do koszyka zamówień poprzez wybór opcji: „Do koszyka”,
   4. weryfikacji stanu koszyka zamówień,
   5. zalogowania się do Indywidulanego Konta;
   6. podania imienia i nazwiska oraz innych danych kontaktowych,
   7. wyboru opcji: „Chciałbym otrzymać fakturę VAT”, a także podania danych niezbędnych do wystawienia elektronicznej faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym adresu oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej),
   8. akceptacji Regulaminu usług Serwisu Internetowego karnety.wierchomla.com.pl,
   9. akceptacji Regulaminu dla korzystających z obiektów Stacji Narciarskiej Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla,
   10. wyboru opcji „Potwierdź zamówienie i przejdź do płatności” oraz „Zapłać przez płatności elektroniczne” w formularzu koszyka zamówień,
   11. złożenia dyspozycji płatności.
  12. Usługobiorcy dokonują płatności za pośrednictwem operatora: przelewy24.pl, na zasadach określonych przez operatora: przelewy24.pl.
  13. Po złożeniu Zamówienia przez Usługobiorcę, Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Usługobiorcy treścią złożonego Zamówienia. Potwierdzenie następuje poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, która zawiera w szczególności:
   1. oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia,
   2. potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia,
   3. Regulamin usług Serwisu Internetowego karnety.wierchomla.com.pl, w wersji PDF,
   4. Regulamin dla korzystających z obiektów Stacji Narciarskiej Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla w wersji PDF.
  14. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 13, zostaje zawarta Umowa na świadczenie usług między Usługodawcą a Usługobiorcą.
  15. W przypadku niedostępności usług składających się na Zamówienie, Usługobiorca jest informowany o tym wiadomością elektroniczną na wskazany adres e-mail i proszony o złożenie oświadczenia w sprawie dalszej realizacji Zamówienia.
  16. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie jej składniki, w tym podatki. Niezależnie od powyższego, Usługobiorca zobowiązany jest również do uiszczenia kaucji, o której mowa w Rozdziale VII ust. 7 Regulaminu.
  17. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług po złożeniu Zamówienia.
  18. Zamawiający wystawia faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Zamawiający wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie - po zaznaczeniu w elektronicznym formularzu zamówienia opcji „Chciałbym otrzymać fakturę”.
  19. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż karnetów w zakresie zamówień i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku, z czym, Klient nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 6. PŁATNOŚĆ
  1. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl; (przy użyciu kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MaterCard Electronic oraz ePrzelewy).
  2. W przypadku niedokonania płatności przez Usługobiorcę w terminie 24h, a także w przypadku anulowania transakcji (tj. zastosowania tzw. procedury chargeback w przypadku kart kredytowych), Umowa na świadczenie usług ulega automatycznemu rozwiązaniu. Momentem dokonania płatności jest uznanie rachunku bankowego Usługodawcy.
 7. WYKONANIE UMÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG
  1. Zamówienie zostaje przekazane do wykonania po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy lub w przypadku płatności kartą płatniczą, po zarejestrowaniu pozytywnego wyniku autoryzacji. Zaksięgowanie wpłaty zostaje niezwłocznie potwierdzone przez Usługodawcę w drodze wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę. Wraz ze wskazaną wyżej wiadomością Usługodawca przesyła w postaci załącznika do wiadomości unikalny kod przeznaczony do czytników elektronicznych (dalej jako: kod elektroniczny), a także dowód sprzedaży w formie elektronicznej bądź fakturę VAT w formie elektronicznej.
  2. W celu wykonania Umowy na świadczenie usług, Usługodawca przekazuje odpowiednią ilość Karnetów, potwierdzających zakupione usługi, do osobistego odbioru przez Usługobiorcę, w kasie biletowej Ośrodków narciarskich. Przekazanie Karnetów do odbioru zostaje potwierdzone przez Usługodawcę w drodze wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 1.
  3. Odbiór usługi od Usługodawcy przez Usługobiorcę będącego Konsumentem (możliwość skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z obiektów i urządzeń stacji narciarskiej), następować będzie po upływie terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale IX ust. 7.
  4. Odbiór świadczenia od Usługodawcy (możliwość skorzystania przez Usługobiorcę z obiektów i urządzeń stacji narciarskiej), następować będzie wyłącznie w Sezonie narciarskim, którego dotyczyła zamówiona usługa, zgodnie z opisem tej usługi.
  5. Odbiór Karnetu w kasie biletowej następować będzie po okazaniu przez Usługobiorcę kasjerowi kodu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1.
  6. Okazanie kodu elektronicznego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, następować będzie poprzez przedstawienie w kasie biletowej Ośrodków narciarskich wydruku załącznika do wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 1, bądź okazanie treści załącznika do tej wiadomości, zawierającego kod elektroniczny, na urządzeniu elektronicznym, np. smartfonie albo tablecie.
  7. Wydanie Karnetu nastąpi po prawidłowym odczytaniu kodu elektronicznego przez urządzenie skanujące w kasie biletowej Ośrodków narciarskich. Przed wydaniem karnetu Usługobiorca zobowiązany jest uiścić kaucję w wysokości 15 zł w gotówce, stanowiącej zabezpieczenie zwrotu karty magnetycznej po odbiorze świadczenia.
  8. Po odbiorze świadczenia przez Usługobiorcę, a także w przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy, jest on zobowiązany do dokonania zwrotu karty magnetycznej. W chwili zwrotu karty magnetycznej Usługodawca zwraca w gotówce na rzecz Usługobiorcy kaucję, o której mowa w ust. 7. Zwrot karty magnetycznej możliwy jest wyłącznie w kasie biletowej Ośrodków narciarskich w terminie do końca Sezonu narciarskiego.
  9. Usługodawca nie doręcza Karnetów Usługobiorcy w inny sposób niż wskazany w ust. 2.
 8. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO
  1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamację powinna być składana w formie wiadomości elektronicznej wysyłanej na adres e-mail: bok@wierchomla.com.pl lub formie pisemnej, przesłanej przesyłką poleconą na adres: Wierchomla Mała 21, 33-350 Piwniczna Zdrój. W reklamacji Usługobiorca powinien wskazać co najmniej swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dokładny opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Usługodawcę zakresie.
  4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres Usługobiorcy wskazany w reklamacji, oraz w formie, w której Usługobiorca wystąpił z reklamacją.
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ USŁUGOBIORCĘ BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
  1. Usługobiorca będący Konsumentem, który zawarł Umowę na świadczenie usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy: RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Nowym Sączu, Wierchomla Mała 21, 33-350 Piwniczna Zdrój.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa na świadczenie usług uważana jest za niezawartą. Jeżeli Usługobiorca będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  4. Usługodawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Usługobiorcy będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwraca Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługobiorca będący Konsumentem zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy odebrane karnety, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 Regulaminu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie karnetu przed upływem terminu). Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Usługobiorcy będącego Konsumentem do chwili otrzymania zwrotu karnetu lub dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
  5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca będący Konsumentem.
  6. Jeżeli Usługobiorca będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po przystąpieniu do odbioru usługi zgodnie z ust. 7, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy o świadczenie usług. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie.
  7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Usługobiorcy będącemu Konsumentem, jeżeli Usługodawca wykonał usługę w pełni przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przystąpienie przez Usługobiorcę będącego Konsumentem do odbioru usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, stanowi wyrażenie wyraźnej dobrowolnej zgody przez tego Usługobiorcę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy będącemu konsumentem, jeżeli w Umowie na świadczenie usług oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  2. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Usługobiorców, jak również z ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów, obsługi księgowej, kontaktów z Usługobiorcą oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy. Dane te, nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
  3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
  4. Administratorem danych osobowych jest RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Nowym Sączu.
 11. OBSŁUGA HTTP COOKIES
  1. Serwis Internetowy Usługodawcy obsługuje HTTP cookies. Niedokonanie przez Usługobiorcę zmiany ustawień przeglądarki internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody ich wykorzystanie.
  2. Wykorzystanie HTTP Cookies przez przeglądarkę internetową Usługobiorcy jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Internetowego. HTTP Cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w szczególności do przeprowadzenia operacji wymagających autoryzacji.
  3. Zawartość HTTP Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane dane osobowe.
 12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUANEJ
  1. Przyjęty w na stronach Serwisu Internetowego wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
  2. Serwis Internetowy zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
  3. Treści, co, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, są udostępniane na stronach Serwisu Internetowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.
  4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu Internetowego, wtym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
  5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu Internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
  6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z utworów lub baz danych na stronach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
  7. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu Internetowego w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  8. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu Internetowego treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Serwisu Internetowego, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
  9. Użytkownicy udostępniający na stronach Serwisu Internetowego treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Usługodawcy niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych osoby w zakresie dozwolonego użytku.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku ewentualnych sporów, które mogą wyniknąć pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym Konsumentem, Strony zobowiązują się przede wszystkim rozwiązać je na drodze polubownej. Jeżeli nie będzie to możliwe, Strony mogą zawrzeć umowę dotyczącą rozstrzygnięcia sporu przez sąd polubowny. Jeżeli nie będzie to możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
  3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
  4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
Produkt Cena
Twój koszyk jest pusty